Menu Główne

Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

 

 

POLITYKA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Nasza szkoła jest niepubliczną szkołą ponad gimnazjalną dla młodzieży posiadająca uprawnienia szkoły publicznej tzn.: dającą takie same kwalifikacje i uprawnienia jak szkoła państwowa - publiczna .

Podstawowe a jednocześnie najważniejsze dla nas jest przygotowanie ucznia do skutecznego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym w duchu poszanowania indywidualnych możliwości ucznia uwzględniając zasadę równości , tolerancji oraz chrześcijańskiego systemu wartości.

Priorytetowym celem działania szkoły jest indywidualny rozwój ucznia z maksymalnym wykorzystaniem jego potencjału intelektualnego oraz możliwości psycho - fizycznych , w celu osiągnięcia ogólnopolskich standardów pracy szkoły i umiejętności ucznia.

Szkoła przeznaczona jest dla wszystkich uczniów  - chcących się uczyć oraz rozwijać samych siebie - przy jednoczesnej akceptacji nauczycieli uczących w szkole oraz ich możliwości i metod oraz form pracy.

Pracujemy w systemie klasowo - lekcyjnym organizowanym w niezbędnym stopniu w celu realizacji założeń określonych w podstawie programowej ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu .

Działalność szkoły wzbogacona jest o możliwości wynikające z prowadzonej współpracy międzynarodowej oraz pracy w projekcie Socrates - Comenius  wspólnie z :  - Senvage School z Wilna, Gimnzjum Einsteina z Bratysławy, Escola Basica z Lizbony oraz Instituto Magistrale Statale Carlo Ponta z Monzy.

Specyfiką naszej pracy jest praca w małych grupach klasowych, możliwość nauki trzech języków obcych : języka angielskiego i niemieckiego jako obowiązkowych przedmiotów nauczania  oraz trzeciego języka do wyboru: włoskiego , francuskiego lub rosyjskiego.

Jednocześnie proponujemy dodatkowe zajęcia obejmując :

      - muzykę i śpiew,

      - taniec,

      - sztukę i rysunek.

Osiąganie odpowiedniego poziomu kształcenia zapewniamy poprzez:

- właściwy dobór kadry pedagogicznej,

- stosowanie różnorodnych metod nauczania,

- stałą ewaluację pracy szkoły,

- dbałość o indywidualny rozwój ucznia poprzez stałe monitorowanie przyrostu jego wiadomości i umiejętności,

- dbanie o właściwą -  twórczą atmosferę pracy,

- zapewnienie uczniom psychicznego i fizycznego bezpieczeństwa.

 

 

Strefa Ucznia
Adres Szkoły
Prywatne Liceum Ogólnokształcące,

ul. Zielona 5, 64-100 Leszno 

Kontakt

Tel.: (0-65)-529-97-95

Fax: 0-65-5341288

e-mail

szablony stron